روسای دانشکده حقوق

روسای دانشکده حقوق

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر محمد سام نژاد

1371

1372

دکتر حسن خواجه نوری

1372

1373

دکتر محمد صالح ولیدی

1373

1375

دکتر عباس  خواجه پیری

1375

1377

مهندس ناصر حیرانی نوبری

1377