اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

رشته

1

بهشید ارفع نیا

دکنری

حقوق خصوصی

2

داریوش اشرافی

فوق لیسانس

حقوق بین الملل

3

محمداسماعیل افراسیابی

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

4

عیسی امینی

دکنری

حقوق خصوصی

5

سیدمحسن بهشتیان

دکنری

حقوق خصوصی

6

محمد بهمنی

دکنری

حقوق خصوصی

7

مجید پوراستاد

دکنری

حقوق خصوصی

8

منصور پورنوری

دکنری

حقوق بین الملل

9

محمدرضا پیرهادی

دکنری

حقوق خصوصی

10

محمد جعفر جلالی

فوق لیسانس

فقه ومبانی اسلامی

11

مسعود جناب

فوق لیسانس

حقوق عمومی

12

محسن جواهری محمدی

دکنری

حقوق خصوصی

13

حیدر حسن زاده

دکنری

حقوق خصوصی

14

سیدمحمد حسینی

دکنری

حقوق عمومی

15

سیدهادی حسینی

دکنری

حقوق خصوصی

16

بابک درویشی

فوق لیسانس

حقوق عمومی

17

منصور رحمدل

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

18

صادق سلیمی

دکنری

حقوق بین الملل

19

هوشنگ شامبیاتی

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

20

مهدی شهلا

دکنری

حقوق بین الملل

21

محمدهاشم صمدی اهری

فوق لیسانس

حقوق خصوصی

22

محمدحسن طوباءی

فوق لیسانس

فقه ومبانی اسلامی

23

علیرضا ظاهری

دکنری

حقوق بین الملل

24

مجید عباس آبادی

دکنری

حقوق خصوصی

25

بختیار عباسلو

دکنری

حقوق خصوصی

26

اسماعیل عباسی

دکنری

حقوق خصوصی

27

مهدی عباسی سرمدی

دکنری

حقوق بین الملل

28

ابراهیم عزیزی

دکنری

حقوق خصوصی

29

پرویز علوی

دکنری

حقوق بین الملل

30

سلیمان فدوی لنجوانی

فوق لیسانس

حقوق بین الملل

31

مسیب فلاح پور

فوق لیسانس

فقه ومبانی اسلامی

32

محسن قاسمی

دکنری

حقوق خصوصی

33

رزا قراچورلو

دکنری

حقوق بین الملل

34

بهروز گلپایگانی

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

35

جلیل مالکی

دکنری

حقوق خصوصی

36

صادق مرادی

فوق لیسانس

حقوق جزاوجرم شناسی

37

عباس منتهایی

دکنری

حقوق بین الملل

38

مرتضی ناجی زواره

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

39

علی نجفی توانا

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

40

عمران نعیمی

دکنری

حقوق خصوصی

41

نادر نوروزی

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی

42

پرویز نوین

دکنری

حقوق عمومی

43

محمدصالح ولیدی

دکنری

حقوق جزاوجرم شناسی