ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین‌مدرک‌تحصیلی

رشته تحصیلی

1

عیسی امینی

دکتری

ح. خصوصی

2

     داریوش اشرافی

دکتری

ح. بین الملل

3

محمدعلی آقائی

فوق لیسانس

ح.خصوصی

4

بهشید ارفع نیا

دکتری

ح. بین الملل

5

محمداسماعیل افراسیابی

دکتری

ح. جزا

6

محمدیار ارشدی

فوق لیسانس

ح.خضوضی

7

احمد اسدیان

دکتری

ح.عمومی

8

آویشا اشرف الکتابی

فوق لیسانس

ح.خصوصی

9

سید محسن بهشتیان

دکتری

ح. خصوصی

10

محمد بهمنی

دکتری

11

محمدرضا پیرهادی

دکتری

12

مجید پور استاد

دکتری

13

منصور پور نوری

دکتری

ح. دریاها

14

مصطفی تقی زاده انصاری

دکتری

ح. بین الملل

15

نجات اله جورابراهمیان

دکتری

ح. خصوصی

16

محمدجعفر جلالی

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق

17

محسن جواهری

دکتری

ح. خصوصی

18

مسعود جناب

فوق لیسانس

ح. عمومی

19

سید محمد حسینی

دکتری

"

20

حیدر حسن زاده

دکتری

ح.خصوصی

21

توکل حبیب زاده

دکتری

ح.. بین الملل

22

سیدهادی حسینی

دکتری

23

نادر خاوندگار

دکتری

ح. خصوصی

24

یاسمن خواجه نوری

فوق لیسانس

ح.جزا

25

بهرام درویش خادم

دکتری

ح.خصوصی

26

بابک درویشی

فوق لیسانس

ح. عمومی

27

عبدالرسول دیانی

دکتری

ح.خصوصی

28

منصور رحمدل

دکتری

ح. جزا

29

حسینعلی رستم زاد

دکتری

ح بین الملل

30

محمدرضا زندی

دکتری

حقوق قضائی

31

محمدرضا ساکی

دکتری

ح. جزا

32

صادق سلیمی

دکتری

ح. بین الملل

33

هوشنگ شامبیاتی

دکتری

ح. جزا

34

محمدجواد شریعت باقری

دکتری

ح. بین الملل

35

محمد شجاعیان

فوق لیسانس

ح. خصوصی

36

مهدی شهلا

دکتری

ح. بین الملل

37

علیرضا شمشیری

فوق لیسانس

ح. خصوصی

38

محمدهاشم صمدی اهری

فوق لیسانس

ح. خصوصی

39

محمد حسن طوبائی

فوق لیسانس

حوزوی

40

علیرضا ظاهری

دکتری

ح. بین الملل

41

مهدی عباسی سرمدی

دکتری

42

عباسعلی علیزاده

فوق لیسانس

حوزوی

43

اسماعیل عباسی

دکتری

ح. خصوصی

44

پرویز علوی

دکتری

ح. عمومی

45

محمد تقی عابدی

دکتری

ح. بین الملل

46

ابراهیم عزیزی

دکتری

ح. خصوصی

47

بختیار عباسلو

دکتری

48

محید عباس آبادی

دکتری

49

سلیمان فدوی

فوق لیسانس

" ح.بین الملل

50

محمدحسین فرهنگی

دکتری

ح.خصوصی

51

مسیب فلاح پور

فوق لیسانس

مبانی حقوق اسلام

52

محسن قاسمی

دکتری

ح. خصوصی

53

عباس کوچ نژاد

دکتری

ح. خصوصی

54

عباس کریمی

دکتری

ح. خصوصی

55

بهروز گلپایگانی

دکتری

ح. جزا

56

الیاس محمودی

دکتری

ح.بین الملل

57

عباس منتهائی

دکتری

ح. بین الملل

58

حمید محمدی

فوق لیسانس

ح. جزا

59

جلیل مالکی

دکتری

ح. خصوصی

60

صادق مرادی

فوق لیسانس

ح. جزا

61

رضا میری

دکتری

ح. جزا

62

مرتضی ناجی زواره

دکتری

ح.جزا

63

عمران نعیمی

دکتری

ح. خصوصی

64

نادر نوروزی

دکتری

ح.جزا

65

پرویز نوین

دکتری

علوم سیاسی

66

علی نجفی توانا

دکتری

ح. جزا

67

فتوت نصیری سوادکوهی

فوق لیسانس

68

منصور وفائی

دکتری

ح. بین الملل

69

محمد صالح ولیدی

دکتری

ح.جزا

70

     اصغراحمدی موحد

دکتری

فقه وحقوق

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 گوگل اسکولار