دانلود راهنمای ایجاد google scholar جهت اساتید

ضمنا اساتید محترم پس از ایجاد و هرگونه تغییر مراتب را به آدرس ایمیل دانشکده  :law-lab@iauctb.ac.ir   اطلاع دهند