اداره تحصیلات تکمیلی

 (مسئول تحصیلات تکمیلی) :  خانم سلیم زاده

(کارشناسان گروه های ارشدو دکتری)

 (حقوق جزاوجرم شناسی و بین الملل و دکترا جزی) : خانم  توخته     

  (ارشد حقوق خصوصی وحقوق عمومی) : خانم افشاری

(کارشناس  خدمات آموزشی ارشد): آقای مقدم

کارشناس گروه و دروس عمومی

(کارشناس گروه حقوق ): خانم  علی بیگی

(کارشناس دروس عمومی ) : خانم محمدیان

(اداره برنامه ریزی):آقای بدریفر

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 حقوق (کارشناسی)
 مدیر گروه
 درباره گروه
 برنامه آموزشی و امتحانات
 حقوق (تحصیلات تکمیلی)
 مدیرگروه (کارشناسی ارشد و دکترا)
 درباره گروه
 برنامه آموزشی و امتحانات