زمانبندی ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۷

۰۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۹ کد : ۱۲۸۸۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۹۲۱
زمانبندی ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۷

مقطع

ساعت11:30تا 12:30و

13:30تا16

ساعت

8:30تا11:30

 

تاریخ

 

روز

دکترا

حقوق خصوصی-حقوق عمومی

خواهر

حقوق خصوصی –حقوق عمومی

برادر

21/6/94

شنبه

دکترا

حقوق کیفری و جرم شناسی-حقوق بین الملل عمومی

خواهر

حقوق کیفری و جرم شناسی -حقوق بین الملل عمومی

برادر

22/6/94

یکشنبه

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی- حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل خواهر

حقوق خصوصی –حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل برادر

23/6/94

دوشنبه

 

کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی _حقوق بین الملل

خواهر

حقوق جزا وجرم شناسی –حقوق بین الملل

برادر

24/6/94

سه شنبه

کارشناسی

حقوق

خواهر

حقوق

برادر

25/6/94

چهار شنبه

 

( ۸۸ )