آرشیو اخبار

انتخاب استادان واحد تهران مرکزی به عضویت هیات مدیره کانون

انتخاب استادان واحد تهران مرکزی به عضویت هیات مدیره کانون

در انتخابات دوره 28 این نهاد معتبرحقوقی که پس از دو ماه مبارزات انتخاباتی دربیست ودوم اسفند ماه 92برگزار شد، جلیل مالکی رئیس دانشکده حقوق واحدتهران مرکزی به همراه علی نجفی توانا و عیسی امینی و تعدادی از اساتید دانشکده با رای قاطع و کلای دادگستری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و مرکز انتخاب شدند که در این میان علی نجفی‌توانا حائز بیشترین آراء ماخوذه شد.

ادامه مطلب