ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : جلیل مالکی

مدرک تحصیلی : دکتری حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

 

مشخصات تحصیلی :

دکتری : حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1380

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، 1373

کارشناسی: حقوق قضایی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1370

 

سوابق اجرائی :

 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 2. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 3. عضو شورای بورس داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی.

 4. عضو شورای بورس خارج کشور دانشگاه آزاد اسلامی.

 5. عضو کمیته بدوی انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 6. عضو کمیته عالی انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 7. عضو کمیته عالی بدوی رسیدگی به تخلفات مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی.

 8. عضو هیأت امنا دانشگاه آزاد خراسان جنوبی.

 9. عضوت هیأت امنا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 10. رئیس کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی.

سوابق

 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 2. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 3. عضو شورای بورس داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی.

 4. عضو شورای بورس خارج کشور دانشگاه آزاد اسلامی.

 5. عضو کمیته بدوی انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 6. عضو کمیته عالی انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 7. عضو کمیته عالی بدوی رسیدگی به تخلفات مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی.

 8. عضو هیأت امنا دانشگاه آزاد خراسان جنوبی.

 9. عضوت هیأت امنا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 10. رئیس کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی.

سوابق حرفه ای :

 

 1. .وکیل پایه یک دادگستری.

 2. عضو اصلی هیأت مدیره دوره های 25 و 26 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

 3. عضو هیأت رئیسه دوره های  25 و 26 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

 4. عضو کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 24.

 5. عضو کمیسیونهای حقوقی، آموزشی و طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 25.

 6. عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 27.

 7. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 8. عضو کارگروه قضایی تحقیق سند چشم انداز بیست ساله کشور.

 9. دبیر کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی (المپیک جمهوری اسلامی ایران).

 10.  عضو موسس انجمن علمی حقوقی ورزش کشور

 11. رئیس کمیته حقوق زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران.

سوابق پژوهشی :

 1. پژوهشگر و مدیر پروژه تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (I.C.Z.M).

 2. پژوهشگر و مدیر پروژه نظارت بر سیاستهای کلی قضایی کشور.

 3. پژوهشگر و مدیر پروژه تدوین سیاستهای کلی آئین دادرسی مدنی کشور.

 4. دبیر همایش ملی دیوان عدالت اداری، چالشهای دادرسی اداری و راهکارها خرداد ماه 1387.

 5.  دبیر همایش بین المللی مهارتهای حرفه ای حقوقی- فروردین ماه 1387.

- مقالات و کتب

 1. نظام ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مشکلات و راهکارها – مجله گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – دی ماه 1386- شماره 13.

 2. جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و دارنده وسیله نقلیه موتوری، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات حقوقی آزاد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز، شماره دوم، پاییز و زمستان 1386.

 3. مجموعه قوانین آئین نامه ها و تصویب نامه های مرتبط با مناطق ساحلی، انتشارات اسرار دانش، 1388.

 4. مسئولیت وکیل دینفع توقیف ناشی از توقیف اموال- فصلنامه علمی پژوهش تحقیقات حقوقی آزاد- دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، بهار93.

 5. آزادی مطبوعالت در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات، فصلنامه علمی و ترویجی رسانه، شماره 4، زمستان 1391.

 6. روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در ورزش – نوزدهیمن کنگره بین المللی حقوق ورزشی 30-20 اکتبر2013 – بالی اندونزی

سوابق آموزشی :

 1. 18 سال تدریس آئین دادرسی مدنی.

 2. 18 سال تدریس ادله اثبات دعوی

 3. 13 سال تدریس مالکیت معنوی.

 4. 10 سال تدریس اجرای احکام و اجرای اسناد.

 5. 13 سال تدریس  حقوق تجارت.

 

پست الکترونیکی :  j_maleki@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی

دانلود رزومه