معاون دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: تراب قهرمان جنگی

رشته تحصیلی : دکتری ادبیات فارسی

 مرتبه علمی : استادیار

 

مشخصات تحصیلی :

دکتری : زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1380

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، 1374

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تهران ، 1368

 

سوابق اجرائی :

  1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  2. معاون دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 

سوابق آموزشی و پژوهشی :

 

آدرس پست الکترونیکی:   tor.jangi_Qahraman@iauctb.ac.ir


صفحه شخصی

دانلود رزومه