رشته گرایش ها

رشته / گرایش های تحصیلی مصوب دانشکده حقوق

کارشناســـی:

رشته حقوق - گرایش حقوق

 کارشناســی ارشد :

رشته حقوق - گرایشهای: جزا و جرم شناسی ، خصوصی، عمومی ، بین الملل  ، تجارت بین الملل ، ثبت اسناد و املاک ،مالی و اقتصادی ، محیط زیست

 دکتـــری:

رشته حقوق - گرایشهای : جزا و جرم شناسی،عمومی، خصوصی، بین الملل،کیفری وجرم شناسی 

 

وتعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت: 129 نفر