روسا و معاونین پیشین

                                روسای دانشکده حقوق تهران مرکز 

نام و نام خانوادگی

سال  شروع خدمت

سال پایان خدمت

دکتر محمد سام نژاد

1371

1372

دکتر حسن خواجه نوری

1372

1373

دکتر محمد صالح ولیدی

1373

1375

دکتر عباس خواجه پیری

1375

1377

مهندس ناصر  نوبری

1377

1379

دکتر  عباس کریمی

1379

1381

آقای مسعود جناب

1381

1382

دکتر محمد رضا رحیمی

1382

1383

دکتر جلیل مالکی

1384

1399

دکتر علیرضا شمشیری

1399

تاکنون

 

 

 

                               معاونین دانشکده حقوق تهران مرکز

نام و نام خانوادگی

سال  شروع خدمت

سال پایان خدمت

دکتر جمشید وحیدا

1371

1373

آقای موفقی

1373

1377

آقای احمد خائف الهی

1377

1379

دکتر مسعود جناب

1379

1381

آقای عیسی نقیبی

1381

1381

دکتر مسیب فلاح پور

1382

1382

دکتر محمدرضا ساکی

1382

1383

دکتر مجید عباس آبادی

1383

1384

دکتر تراب جنگی قهرمان

1384

1399

دکتر محمدرضا پیر هادی

1399

تاکنون