روسا و معاونین پیشین

 

روسای دانشکده حقوق

روسای دانشکده حقوق

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر محمد سام نژاد

1371

1372

دکتر حسن خواجه نوری

1372

1373

دکتر محمد صالح ولیدی

1373

1375

دکتر عباس  خواجه پیری

1375

1377

مهندس ناصر حیرانی نوبری

1377

1379

دکتر  عباس کریمی

1379

1381

آقای مسعود جناب

1381

1382

دکتر محمد رضا رحیمی

1382

1384

دکتر جلیل مالکی

1384

تا کنون

 

 

 

معاونین دانشکده حقوق

 

معاون دانشکده حقوق 

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر جمشید وحیدا

1371

1373

آقای موفقی

1373

1377

آقای احمد خائف الهی

1377

1379

آقای مسعود جناب

1379

1381

آقای عیسی نقیبی

1381

1382

آقای فلاح پور

1382

1382

دکتر محمدرضا ساکی

1382

1383

دکتد مجید عباس آبادی

1383

1384

دکتر تراب جنگی قهرمان

1384

تاکنون