مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی حقوق

رنام و نام خانوادگی دکتر بختیار عباسلو 

رشته تحصیلی: دکتری حقوق 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی  :Bak.Abasloo@iauctb.ac.ir

 

 

  در مورد مقالات ایشان  کلیک کنید