مدیر گروه

 

مدیر گروه کارشناسی حقوق


نام و نام خانوادگی : دکتر بختیار عباسلو

رشته تحصیلی: دکتری حقوق 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :Bak.Abasloo@iauctb.ac.ir

 

دانلود رزومه