درباره گروه

مدیر گروه کارشناسی حقوق

نام و نام خانوادگی : دکتر عیسی امینی

 

رشته تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : Eis.Amini@iauctb.ac.ir

 

کارشناسان گروه  : 

کارشناس گروه حقوق و دروس عمومی : خانم  علی بیگی

کارشناس برنامه ریزی : آقای بدریفر

 

تلفن تماس 66718028 داخلی 17