درباره گروه

مدیر گروه مقطع کارشناس رشته حقوق

دکتر بختیار عباسلو 

رشته تحصیلی: دکتری حقوق 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی  :Bak.Abasloo@iauctb.ac.ir

 

کارشناس گروه آموزش رشته حقوق

کارشناس گروه  رشته حقوق: خانم افشار

تلفن تماس: 73681407-021