برنامه آموزشی و امتحانات

لیست دروس ارائه شده  و تاریخ امتحانات کارشناسی حقوق - دانشکده حقوق (نیمسال  اول 96-95) 

 

 

1- کارشناسی رشته حقوق