مدیران گروه های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

 

*مدیر گروه مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، کیفری

نام و نام خانوادگی: دکتر علی نجفی توانا 

رشته تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:  ali.najafitavana@iauctb.ac.ir

 

 

 


 

*مدیر گروه مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوص

نام و نام خانوادگی: دکتر بختیار عباسلو 

رشته تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :bak.abasloo@iauctb.ac.ir

 

 

 

 

*مدیر گروه مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق یین اللملی عمومی ، بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ظاهری

رشته تحصیلی: دکتری حقوق بین اللمل

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : ali.zher@iauctb.ac.ir

 

 

 

 

*مدیر گروه مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق عمومی، حقوق ثبت و اسناد و املاک و حقوق مالی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی شعبانیان منصور

رشته تحصیلی: دکتری حقوق عمومی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکیmehdi.shabannia@iauctb.ac.ir :