مدیرگروه (کارشناسی ارشد و دکترا)

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترا (کلیه گرایشها)

نام و نام خانوادگی :دکتر عیسی امینی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلیحقوق خصوصی

پست الکترونیکی :   eis.amini@iauctb.ac.ir

 

دانلود رزومه