درباره گروه

مدیران گرایشهای مختلف رشته حقوق (مقطع کارشناسی  ارشد  و دکتری) :

 

1- کارشناسی ارشد و دکتری جزا و جرم شناسی

نام و نام خانوادگی : دکتر هوشنگ شامبیاتی

رشته تحصیلی : دکتری جزا و جرم 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :   hoo.shambayati@iauctb.ac.ir

 

2- کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی

نام و نام خانوادگی :دکتر عیسی امینی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلیحقوق خصوصی

پست الکترونیکی :   eis.amini@iauctb.ac.ir

 

3- کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل

نام و نام خانوادگی :دکتر صادق سلیمی

رشته تحصیلی : حقوق بین الملل

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  Sad.Salimi@iauctb.ac.ir

 

4- کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی

نام و نام خانوادگی : دکتر پرویز علوی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: حقوق عمومی

پست الکترونیکی :   par.Alavi@iauctb.ac.ir