گروه حقوق

اعضای هیئت علمی گروه حقوق- دانشکده حقوق 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1 احمد اسدیان استادیار a-asadiyan-law.iauctb.ac.ir/faculty
2 آویشا اشرف الکتابی مربی بورسیه a-ashrafalketabi-law.iauctb.ac.ir/faculty
3 بهشید ارفع نیا دانشیار b-arfania-law.iauctb.ac.ir/faculty
4 پرویز نوین استادیار p-novin-law.iauctb.ac.ir/faculty
5 داریوش اشرافی مربی d-ashrafi-law.iauctb.ac.ir/faculty
6 سید محسن بهشتیان استادیار s-beheshtian-law.iauctb.ac.ir/faculty
7 علی نجفی توانا استادیار a-najafitavana-law.iauctb.ac.ir/faculty
8 عیسی امینی استادیار e-amini-law.iauctb.ac.ir/faculty
9 محمد بهمنی استادیار m-bahmani-law.iauctb.ac.ir/faculty
10 محمداسماعیل افراسیابی استادیار m-afrasyabi-law.iauctb.ac.ir/faculty
11 محمدرضا پیرهادی استادیار m-pirhadi-law.iauctb.ac.ir/faculty
12 محمدعلی آقائی مربی m-aqaei-law.iauctb.ac.ir/faculty
13 محمدیار ارشدی مربی a-arshadi-law.iauctb.ac.ir/faculty
14 نادر نوروزی استادیار n-noroozi-law.iauctb.ac.ir/faculty
15 بابک درویشی مربی b-darvishi-law.iauctb.ac.ir/faculty
16 بهرام درویش خادم استادیار b-darvishkhadem-law.iauctb.ac.ir/faculty
17 توکل حبیب زاده استادیار t-habibzadeh-law.iauctb.ac.ir/faculty
18 حسینقلی رستم زاد استادیار  
19 حیدر حسن زاده استادیار h-hasanzadeh-law.iauctb.ac.ir/faculty
20 سید محمد حسینی استادیار m-hosseini-law.iauctb.ac.ir/faculty
21 سیدهادی حسینی استادیار h-hosseini-law.iauctb.ac.ir/faculty
22 صادق سلیمی استادیار s-salimi-law.iauctb.ac.ir/faculty
23 عبدالرسول دیانی استادیار a-dayaninajafabadi-law.iauctb.ac.ir/faculty
24 مجید پور استاد استادیار  
25 محسن جواهری محمدی استادیار Moh.javaheri-mohammadilaw.iauctb.ac.ir/faculty
26 محمد شجاعیان مربی بورسیه m-shojaiyan-law.iauctb.ac.ir/faculty
27 محمدجعفر جلالی مربی m-jalali-law.iauctb.ac.ir/faculty
28 محمدجواد شریعت باقری استادیار m-shariatbaqeri-law.iauctb.ac.ir/faculty
29 محمدرضا زندی استادیار m-zandi-law.iauctb.ac.ir/faculty
30 محمدرضا ساکی مربی m-saki-law.iauctb.ac.ir/faculty
31 مسعود جناب مربی m-jenab-law.iauctb.ac.ir/faculty
32 مصطفی تقی زاده انصاری استادیار m-taghizadehansari-law.iauctb.ac.ir/faculty
33 منصور پور نوری استادیار m-pornoori-law.iauctb.ac.ir/faculty
34 منصور رحمدل استادیار m-rahmdel-law.iauctb.ac.ir/faculty
35 مهدی شهلا استادیار m-shahla-law.iauctb.ac.ir/faculty
36 نادر خاوندگار استادیار n-khavandgar-law.iauctb.ac.ir/faculty
37 نجات اله جورابراهمیان استادیار n-jourebrahimiyan-law.iauctb.ac.ir/faculty
38 هوشنگ شامبیاتی استادیار h-shambayati-law.iauctb.ac.ir/faculty
39 یاسمن خواجه نوری مربی بورسیه y-ghajnori-law.iauctb.ac.ir/faculty
40 ابراهیم عزیزی استادیار e-azizi-law.iauctb.ac.ir/faculty
41 اسماعیل عباسی استادیار e-abasi-law.iauctb.ac.ir/faculty
42 بختیار عباسلو استادیار b-abasloo-law.iauctb.ac.ir/faculty
43 بهروز گلپایگانی استادیار b-golpayegani-law.iauctb.ac.ir/faculty
44 پرویز علوی استادیار p-alavi-law.iauctb.ac.ir/faculty
45 جلیل مالکی استادیار j-maleki-law.iauctb.ac.ir/faculty
46 حمید محمدی مربی h-mohamadi-law.iauctb.ac.ir/faculty
47 سیدرضا میری استادیار S-Reza-miry-law.iauctb.ac.ir/faculty
48 سلیمان فدوی لنجوانی مربی s-fadavi-law.iauctb.ac.ir/faculty
49 صادق مرادی استادیار s-moradi-law.iauctb.ac.ir/faculty
50 عباس کریمی میمونه استاد a-karimi-law.iauctb.ac.ir/faculty
51 عباس منتهائی استادیار a-montahayi-law.iauctb.ac.ir/faculty
52 عباسعلی علیزاده مربی a-babaki-law.iauctb.ac.ir/faculty
53 علیرضا شمشیری مربی بورسیه a-shamshiri-law.iauctb.ac.ir/faculty
54 علیرضا ظاهری استادیار a-zaheri-law.iauctb.ac.ir/faculty
55 عمران نعیمی استادیار o-naeimi-law.iauctb.ac.ir/faculty
56 محسن قاسمی استادیار m-ghasemi-law.iauctb.ac.ir/faculty
57 محمد تقی عابدی استادیار m-abedi-law.iauctb.ac.ir/faculty
58 محمد حسن طوبائی مربی m-toobai-law.iauctb.ac.ir/faculty
59 محمدهاشم صمدی اهری مربی m-samadiahahari-law.iauctb.ac.ir/faculty
60 مجید عباس آبادی استادیار m-abasabadi-law.iauctb.ac.ir/faculty
61 مرتضی ناجی زواره استادیار m-najizavarei-law.iauctb.ac.ir/faculty
62 مسیب فلاح پور مربی بورسیه m-falahpour-law.iauctb.ac.ir/faculty
63 مهدی عباسی سرمدی استادیار m-abasi-law.iauctb.ac.ir/faculty
64 الیاس محمودی استادیار e-mahmoodi-law.iauctb.ac.ir/faculty
65 فتوت نصیری سوادکوهی مربی f-nasiri-law.iauctb.ac.ir/faculty
66 محمد صالح ولیدی دانشیار m-validi-law.iauctb.ac.ir/faculty
67 منصور وفائی استادیار m-vafaii-law.iauctb.ac.ir/faculty
68 امین پاشای امیری استادیار pasha_law@yahoo.com
69 مهدی شعبان نیا منصور استادیار mehdi.shabannia@gmail.com