گروه حقوق

اعضای هیئت علمی گروه حقوق- دانشکده حقوق 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 

1 احمد اسدیان استادیار  
2 آویشا اشرف الکتابی مربی بورسیه  
3 بهشید ارفع نیا دانشیار  
4 پرویز نوین استادیار  
5 داریوش اشرافی مربی  
6 سید محسن بهشتیان استادیار  
7 علی نجفی توانا استادیار  
8 عیسی امینی استادیار  
9 محمد بهمنی استادیار  
10 محمداسماعیل افراسیابی استادیار  
11 محمدرضا پیرهادی استادیار  
12 محمدعلی آقائی مربی  
13 محمدیار ارشدی مربی  
14 نادر نوروزی استادیار  
15 بابک درویشی مربی  
16 بهرام درویش خادم استادیار  
17 توکل حبیب زاده استادیار  
18 حسینقلی رستم زاد استادیار  
19 حیدر حسن زاده استادیار  
20 سید محمد حسینی استادیار  
21 سیدهادی حسینی استادیار  
22 صادق سلیمی استادیار  
23 عبدالرسول دیانی استادیار  
24 مجید پور استاد استادیار  
25 محسن جواهری محمدی استادیار  
26 محمد شجاعیان مربی بورسیه  
27 محمدجعفر جلالی مربی  
28 محمدجواد شریعت باقری استادیار  
29 محمدرضا زندی استادیار  
30 محمدرضا ساکی مربی  
31 مسعود جناب مربی  
32 مصطفی تقی زاده انصاری استادیار  
33 منصور پور نوری استادیار  
34 منصور رحمدل استادیار  
35 مهدی شهلا استادیار  
36 نادر خاوندگار استادیار  
37 نجات اله جورابراهمیان استادیار  
38 هوشنگ شامبیاتی استادیار  
39 یاسمن خواجه نوری مربی بورسیه  
40 ابراهیم عزیزی استادیار  
41 اسماعیل عباسی استادیار  
42 بختیار عباسلو استادیار  
43 بهروز گلپایگانی استادیار  
44 پرویز علوی استادیار  
45 جلیل مالکی استادیار  
46 حمید محمدی مربی  
47 سیدرضا میری استادیار  
48 سلیمان فدوی لنجوانی مربی  
49 صادق مرادی استادیار  
50 عباس کریمی میمونه استاد  
51 عباس منتهائی استادیار  
52 عباسعلی علیزاده مربی  
53 علیرضا شمشیری مربی بورسیه  
54 علیرضا ظاهری استادیار  
55 عمران نعیمی استادیار  
56 محسن قاسمی استادیار  
57 محمد تقی عابدی استادیار  
58 محمد حسن طوبائی مربی  
59 محمدهاشم صمدی اهری مربی  
60 مجید عباس آبادی استادیار  
61 مرتضی ناجی زواره استادیار  
62 مسیب فلاح پور مربی بورسیه  
63 مهدی عباسی سرمدی استادیار  
64 الیاس محمودی استادیار  
65 فتوت نصیری سوادکوهی مربی  
66 محمد صالح ولیدی دانشیار  
67 منصور وفائی استادیار  
68 امین پاشای امیری استادیار  
69 مهدی شعبان نیا منصور استادیار