گروه حقوق

 برای مشاهد ه اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق  واحد تهران مرکز وارد شوید

ردیف نام استاد نام خانوادگی استاد نام رشته تحصیلی استاد
1 نجات اله ابراهیمیان حقوق خصوصی
2 اصغر احمدی موحد حقوق جزاوجرم شناسی
3 بهشید ارفع نیا حقوق خصوصی
4 احمد اسدیان حقوق عمومی
5 میثم اسلامی حقوق تجارت بین الملل
6 شهریار اسلامی تبار حقوق عمومی
7 آویشا اشرف الکتابی حقوق خصوصی
8 عیسی امینی حقوق خصوصی
9 علی آریایی پور حقوق بین الملل
10 محمدعلی آقایی حقوق خصوصی
11 سارا آقایی حقوق جزاوجرم شناسی
12 سیدمحسن بهشتیان حقوق خصوصی
13 محمد بهمنی حقوق خصوصی
14 احمد بیگی حبیب آبادی حقوق خصوصی
15 امین پاشای امیری حقوق عمومی
16 خیراله پروین حقوق عمومی
17 علی پروینی حقوق جزا و جرم شناسی
18 محمدعلی پورمختار حقوق جزا و جرم شناسی
19 منصور پورنوری حقوق بین الملل
20 عباس پوریانی حقوق خصوصی
21 محمدرضا پیرهادی حقوق خصوصی
22 عباس تدین حقوق جزاوجرم شناسی
23 صفی ناز جدلی عراقی حقوق بین الملل
24 محمد جعفر جلالی فقه ومبانی اسلامی
25 علیرضا جمشیدی حقوق جزا و جرم شناسی
26 مسعود جناب حقوق عمومی
27 بهروز جوانمرد حقوق جزاوجرم شناسی
28 محسن جواهری محمدی حقوق خصوصی
29 محمد حاجی قاسمی اردبیلی حقوق جزا و جرم شناسی
30 توکل حبیب زاده حقوق بین الملل
31 حیدر حسن زاده حقوق خصوصی
32 سیدمحمد حسینی حقوق عمومی
33 سیدمحمد حسینی حقوق عمومی
34 سیدمحمد حسینی حقوق عمومی
35 سیدهادی حسینی حقوق خصوصی
36 احد خاکپور حقوق خصوصی
37 نادر خاوندگار حقوق خصوصی
38 یاسمن خواجه نوری حقوق جزاوجرم شناسی
39 عیسی خیری حقوق عمومی
40 بابک درویشی حقوق عمومی
41 علی دشتی حقوق عمومی
42 سلیمان دهقانی فقه وحقوق
43 منصور رحمدل حقوق جزاوجرم شناسی
44 حسینقلی رستم زاد حقوق بین الملل
45 ولی رستمی حقوق جزاوجرم شناسی
46 کارن روحانی حقوق بین الملل
47 محسن رهامی حقوق قضایی
48 واحد زمانی حقوق خصوصی
49 محمدرضا زندی حقوق جزاوجرم شناسی
50 محمدجعفر ساعد حقوق جزاوجرم شناسی
51 محمدرضا ساکی حقوق جزاوجرم شناسی
52 صادق سلیمی حقوق بین الملل
53 سوده شاملو حقوق بین الملل
54 محمد شجاعیان حقوق خصوصی
55 محمدجواد شریعت باقری حقوق بین الملل
56 علی اصغر شفیعی خورشیدی حقوق جزاوجرم شناسی
57 علیرضا شمشیری حقوق خصوصی
58 مهدی شهلا حقوق بین الملل
59 حاتم صادقی زیازی حقوق بین الملل
60 محمدهاشم صمدی اهری حقوق خصوصی
61 محمدعلی ضمیری حقوق بین الملل
62 ابوالفضل ضیایی حقوق جزاوجرم شناسی
63 علیرضا ظاهری حقوق بین الملل
64 مجید عباس ابادی حقوق خصوصی
65 بختیار عباسلو حقوق خصوصی
66 بیژن عباسی حقوق عمومی
67 اسماعیل عباسی حقوق خصوصی
68 فرزانه عبدالمحمدی حقوق عمومی
69 پیمان عبدغیور حقوق خصوصی
70 ابراهیم عزیزی حقوق خصوصی
71 حمید عزیزی مرادپور حقوق بین الملل عمومی
72 مجید عزیزیانی حقوق خصوصی
73 محمدرضا عظیمی حقوق عمومی
74 پرویز علوی حقوق بین الملل
75 سلیمان فدوی لنجوانی حقوق بین الملل
76 سما فرخنده نژاد حقوق بین الملل عمومی
77 محمدحسین فرهنگی فقه ومبانی اسلامی
78 مسیب فلاح پور فقه ومبانی اسلامی
79 محسن قاسمی حقوق خصوصی
80 محمدجوادجزء کاظمی حقوق خصوصی
81 عباس کریمی میمونه حقوق خصوصی
82 عباس کوچ نژاد حقوق بین الملل
83 جعفر کوشا حقوق جزاوجرم شناسی
84 محمد کی نیا حقوق خصوصی
85 محمدحسین کیائی حقوق تجارت بین الملل
86 علی اکبر گرجی حقوق عمومی
87 بهروز گلپایگانی حقوق جزاوجرم شناسی
88 فرهنگ گنج دانش حقوق بین الملل
89 سید عرفان لاجوردی حقوق بین الملل
90 جلیل مالکی حقوق خصوصی
91 محمد علی متانی حقوق عمومی
92 ژیلا محدث شکوری گنجوی حقوق عمومی
93 الیاس محمودی حقوق بین الملل
94 صادق مرادی حقوق جزاوجرم شناسی
95 شراره مفیدیان حقوق خصوصی
96 مهدی منتظر حقوق خصوصی
97 عباس منتهایی حقوق بین الملل
98 سعید منصوری حقوق خصوصی
99 سیدعباس موسوی حقوق خصوصی
100 سیدجواد میرقاسمی حقوق عمومی
101 مرتضی ناجی زواره حقوق جزاوجرم شناسی
102 محمد پارسا نجاتی حقوق خصوصی
103 علی نجفی توانا حقوق جزاوجرم شناسی
104 عمران نعیمی حقوق خصوصی
105 عزیزاله نوروزی حقوق عمومی
106 نادر نوروزی حقوق جزاوجرم شناسی
107 پرویز نوین حقوق عمومی
108 محمد وارسته بازقلعه حقوق عمومی
109 سیدمحمد هاشمی حقوق عمومی
110 مهدی یوسفی مراغه حقوق کیفری و جرم شناسی