گروه حقوق

 

دانشجویان دوره دکتری گروه حقوق

 

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
محمدعلی  اسدی حقوق کیفری و جرم شناسی moh.asadi.law@iauctb.ac.ir
جلال بیگ زاده حقوق کیفری و جرم شناسی jal.beygzadeh.law@iauctb.ac.ir
جلال جعفری حقوق خصوصی jal.jafari.law@iauctb.ac.ir
حسن حاج منوچهری حقوق خصوصی has.hajmanoochehri.law@iauctb.ac.ir
سید رضا حسینی حقوق کیفری و جرم شناسی sye.hossini.law@iauctb.ac.ir
داود داورپناه حقوق کیفری و جرم شناسی dav.davarpanah.law@iauctb.ac.ir
رشید ذره کارگر حقوق کیفری و جرم شناسی ras.zerhkargar.law@iauctb.ac.ir
امید رشیدی حقوق خصوصی omi.rashidi.law@iauctb.ac.ir
مسعود رضاحسینی حقوق بین الملل عمومی mas.Rezahosseini.law@iauctb.ac.ir
حمید صرامی حقوق بین الملل عمومی ham.sarrami.law@iauctb.ac.ir
جمشید عباس زاده لیما حقوق عمومی jam.abbaszadelima.law@iauctb.ac.ir
سیدنادر عقیلیان حقوق کیفری و جرم شناسی sey.Aghilian.law@iauctb.ac.ir
سارا غفاری حقوق خصوصی sar.ghaffari.law@iauctb.ac.ir
فراز فیروزی مندمی حقوق بین الملل عمومی far.firouzimandomi.law@iauctb.ac.ir
مجید کاویانی حقوق کیفری و جرم شناسی maj.kavyani.law@iauctb.ac.ir
عباس کرمی پورسیار حقوق کیفری و جرم شناسی aba.karamiporsayar.law@iauctb.ac.ir
بهمن کریمی گلنار حقوق خصوصی bah.karimigolnar.law@iauctb.ac.ir
کامران کهرم حقوق خصوصی kam.kahrom.law@iauctb.ac.ir
وجیهه محسنی حقوق عمومی vaj.Mohseni.law@iauctb.ac.ir
شهرام محمدزاده حقوق کیفری و جرم شناسی sha.mohammadzadeh.law@iauctb.ac.ir
حسین مسرور نعیمی حقوق کیفری و جرم شناسی hos.masrournaeimi.law@iauctb.ac.ir
مهران نری میسا حقوق کیفری و جرم شناسی meh.narimisa.law@iauctb.ac.ir
مجتبی نظیف حقوق بین الملل عمومی Moj.Nazif.law@iauctb.ac.ir
زهرا همدانی حقوق کیفری و جرم شناسی zah.hamedani.law@iauctb.ac.ir