گروه حقوق

 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه حقوق

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
ابوالقاسم آزادیان  حقوق عمومی Abo.Azadian.law@iauctb.ac.ir
جواد آقازاده خوئی  حقوق بین الملل Jav.AghazadehKhoei.law@iauctb.ac.ir
ستاره سادات آقامیری  حقوق بین الملل Set.Aghamiri.law@iauctb.ac.ir
داود آمدی  حقوق عمومی Dav.Amadi.law@iauctb.ac.ir
منا ابراهیمی  حقوق جزاوجرم شناسی MON.EBRAHIMI.law@iauctb.ac.ir
مهدی ابراهیمی  حقوق عمومی meh.ebrahimi.law@iauctb.ac.ir
سیدمحسن اجلال  حقوق خصوصی Moh.Ejlal.law@iauctb.ac.ir
زهره احدی یار  حقوق عمومی zoh.ahadiyar.law@iauctb.ac.ir
حمید احمدنژاد  حقوق جزاوجرم شناسی ham.ahmadnezhad.law@iauctb.ac.ir
ملیحه احمدی  حقوق خصوصی mal.Ahmadi.law@iauctb.ac.ir
اردشیر احمدی قادیکلائی  حقوق عمومی ard.ahmadighadikolaei.law@iauctb.ac.ir
حسن اخشیجیان  حقوق جزاوجرم شناسی has.akhshijian.law@iauctb.ac.ir
حمید ادیب مهر  حقوق عمومی Ham.AdibMehr.law@iauctb.ac.ir
سیاوش اردستانی  حقوق خصوصی sia.ardestani.law@iauctb.ac.ir
سید مصطفی اسدی بزرگی  حقوق بین الملل sey.asadibozorgi.law@iauctb.ac.ir
علی اسفندانی  حقوق بین الملل ali.esfandani.law@iauctb.ac.ir
محمد اسفندیار  حقوق عمومی Moh.Esfandiar.law@iauctb.ac.ir
مهسا اسفندیاری مقدم  حقوق جزاوجرم شناسی mah.esfandiarimoghaddam.law@iauctb.ac.ir
مهدی اسلامی  حقوق جزاوجرم شناسی mah.eslami.law@iauctb.ac.ir
منوچهر اسلامی قادرلو  حقوق عمومی man.eslamiGhaderloo.law@iauctb.ac.ir
الهه اسماعیلی  حقوق جزاوجرم شناسی Ela.Esmaeili.law@iauctb.ac.ir
زهرا اسماعیلی  حقوق خصوصی zah.esmaili.law@iauctb.ac.ir
امیرحسین اسمعیلی  حقوق بین الملل ami.esmaeili.law@iauctb.ac.ir
محمدعلی اشتری  حقوق جزاوجرم شناسی moh.ASHTARI.law@iauctb.ac.ir
مهدی اشراقی  حقوق خصوصی meh.eshraghi.law@iauctb.ac.ir
امین رضا اقا امینی فشمی  حقوق بین الملل ami.aghaaminifashami.law@iauctb.ac.ir
نیکو اقاحسنی مهابادی  حقوق خصوصی nik.aghahassanimahabadi.law@iauctb.ac.ir
احسان اله اقاشاهی  حقوق عمومی ehs.aghashahi.law@iauctb.ac.ir
احمد اقایی  حقوق عمومی ahm.aqaie.law@iauctb.ac.ir
حسین اکبری کناری  حقوق عمومی hos.akbarikenari.law@iauctb.ac.ir
معراج اگاهی انزابی  حقوق بین الملل Mer.Agahi.law@iauctb.ac.ir
فرشته الیاسوندی  حقوق خصوصی fer.elyasvandi.law@iauctb.ac.ir
مهرداد امانی  حقوق عمومی meh.amani.law@iauctb.ac.ir
نبی امیرافضلی  حقوق جزاوجرم شناسی nab.amirafzali.law@iauctb.ac.ir
محمود رضا امیرزاده حجازی  حقوق عمومی mah.amirzadehhejazi.law@iauctb.ac.ir
زینب امیری  حقوق خصوصی zei.amiri.law@iauctb.ac.ir
معصومه امیری  حقوق عمومی Mas.Amiri.law@iauctb.ac.ir
فرزاد امیری ابوالعباس  حقوق عمومی far.amiriabolabbas.law@iauctb.ac.ir
مازیار امینی  حقوق بین الملل maz.amini.law@iauctb.ac.ir
زهرا انصاری  حقوق عمومی zah.ansari.law@iauctb.ac.ir
نصرت الله انصاری نسب  حقوق عمومی nos.ansarinasab.law@iauctb.ac.ir
حسن انوری حقوق تجارت بین الملل Has.Anvari.law@iauctb.ac.ir
مجید اهرون  حقوق جزاوجرم شناسی maj.Ahroon.law@iauctb.ac.ir
سلینا اوادیس یانس  حقوق بین الملل Sel.Avadisians.law@iauctb.ac.ir
وحید ایجادی  حقوق عمومی vah.ijadi.law@iauctb.ac.ir
اعظم ایران پور  حقوق عمومی aza.iranpour.law@iauctb.ac.ir
سمیه ایران منش  حقوق خصوصی Som.Iranmanesh.law@iauctb.ac.ir
آزاده ایزدی  حقوق خصوصی aza.izadi.law@iauctb.ac.ir
روح الامین ایوز  حقوق بین الملل Roo.Eivaz.law@iauctb.ac.ir
مریم بابا پسندی  حقوق خصوصی mar.babapasandi.law@iauctb.ac.ir
سوسن باباگپ  حقوق بین الملل sus.babagap.law@iauctb.ac.ir
محسن بابایی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.babaei.law@iauctb.ac.ir
حسن بابایی سنبل ابادی  حقوق عمومی Has.BABAEISONBOLABADI.law@iauctb.ac.ir
پریوش بادپی  حقوق جزاوجرم شناسی par.badpei.law@iauctb.ac.ir
زیبا بارانی  حقوق جزاوجرم شناسی zib.barani.law@iauctb.ac.ir
اسماعیل بازیار  حقوق بین الملل esm.bazyar.law@iauctb.ac.ir
فائزه باستانی  حقوق بین الملل fae.bastany.law@iauctb.ac.ir
مرضیه باغچی  حقوق جزاوجرم شناسی mar.baghchi.law@iauctb.ac.ir
امیر باقری  حقوق بین الملل ami.bagheri.law@iauctb.ac.ir
قباد باقری  حقوق عمومی gho.bagheri.law@iauctb.ac.ir
محمد باقری  حقوق عمومی moh.bagheri1.law@iauctb.ac.ir
محمد مهدی باقری  حقوق تجارت بین الملل moh.bagheri.law@iauctb.ac.ir
محمدعلی باقری عدالت  حقوق عمومی moh.bagheriedalat.law@iauctb.ac.ir
شهلا بایرامی  حقوق خصوصی sha.baramy.law@iauctb.ac.ir
خداداد بحیرایی  حقوق عمومی kho.bahiraei.law@iauctb.ac.ir
بهنام بختیارجم  حقوق عمومی Beh.Bakhtiarjam.law@iauctb.ac.ir
مریم بخشی وش  حقوق بین الملل mar.bakhshivash.law@iauctb.ac.ir
شیرین بلباسی  حقوق جزاوجرم شناسی shi.belbasi.law@iauctb.ac.ir
محمدتقی بنی نجاتی  حقوق خصوصی moh.baninedjati.law@iauctb.ac.ir
سمانه بهرام بیگی  حقوق جزاوجرم شناسی sam.bahrambeigi.law@iauctb.ac.ir
نیلوفر بهرامی نژاد  حقوق بین الملل nil.bahraminejad.law@iauctb.ac.ir
محمد امیر بیگلی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.beygli.law@iauctb.ac.ir
هوشنگ پوربابایی  حقوق خصوصی hou.pourbabaee.law@iauctb.ac.ir
مهدی پورپاشا  حقوق بین الملل mah.poorpasha.law@iauctb.ac.ir
ارمان پوررضا  حقوق عمومی arm.pourreza.law@iauctb.ac.ir
رامین پورعطا  حقوق بین الملل ram.purata.law@iauctb.ac.ir
زهرا پیش گام  حقوق بین الملل zah.pishgam.law@iauctb.ac.ir
پرویز تاجیک  حقوق خصوصی Par.Tajik.law@iauctb.ac.ir
احمد ترکمن  حقوق خصوصی ahm.torkaman.law@iauctb.ac.ir
مرضیه تقی اوغلی  حقوق بین الملل mar.taqiogli.law@iauctb.ac.ir
حمید رضا تقی لو  حقوق جزاوجرم شناسی ham.taghiloo.law@iauctb.ac.ir
مهدی تقی نژاد  حقوق جزاوجرم شناسی Mah.taghinezhad.law@iauctb.ac.ir
حسن تلخابی  حقوق بین الملل has.talkhabi.law@iauctb.ac.ir
زهرا تلیکانی  حقوق جزاوجرم شناسی zah.telikani.law@iauctb.ac.ir
حسین تنهایی  حقوق عمومی hos.tanhaee.law@iauctb.ac.ir
حامد توحیدی  حقوق جزاوجرم شناسی ham.tohidi.law@iauctb.ac.ir
مرتضی تورانی  حقوق جزاوجرم شناسی mor.toorani.law@iauctb.ac.ir
محسن توسلی  حقوق خصوصی Moh.Tavassoly.law@iauctb.ac.ir
طیار جانعلی پور  حقوق بین الملل tay.janalipoor.law@iauctb.ac.ir
شیما جعفرمحمدی  حقوق جزاوجرم شناسی shi.jafarmohammadi.law@iauctb.ac.ir
حمید جعفری  حقوق جزاوجرم شناسی Ham.Jafari.law@iauctb.ac.ir
تقی جعفری قاسم قشلاقی  حقوق خصوصی TAG.JAFARIGASEMGESHLAGI.law@iauctb.ac.ir
مازیار جعفری لاهیجانی  حقوق جزاوجرم شناسی maz.jafarilahijani.law@iauctb.ac.ir
سمیرا جلالی نسب  حقوق خصوصی sam.jalalynasab.law@iauctb.ac.ir
مهدی جلیل زاده اصل  حقوق عمومی mah.jalilzadehasl.law@iauctb.ac.ir
فاطمه جلیلی  حقوق خصوصی fat.jalili.law@iauctb.ac.ir
محسن جلیلی  حقوق بین الملل moh.jalili.law@iauctb.ac.ir
محمدرضا جلیلیان  حقوق جزاوجرم شناسی moh.jalilian.law@iauctb.ac.ir
رحیم جمال  حقوق جزاوجرم شناسی rah.gamal.law@iauctb.ac.ir
اصغر جهانگیری  حقوق خصوصی asg.jahangiri.law@iauctb.ac.ir
مهرناز جهانگیری  حقوق خصوصی meh.jahangiri.law@iauctb.ac.ir
سمانه جوادی درخانه  حقوق جزاوجرم شناسی sam.javadidarkhaneh.law@iauctb.ac.ir
فرزاد جوکار  حقوق جزاوجرم شناسی far.jokar.law@iauctb.ac.ir
مهدی چوپانزاده  حقوق خصوصی mah.choopanzadeh.law@iauctb.ac.ir
زینب حاتمی  حقوق خصوصی zei.hatami.law@iauctb.ac.ir
محبوبه حاج نوروزی  حقوق عمومی mah.hajnoruzi.law@iauctb.ac.ir
آرمین حاجی آقایی  حقوق بین الملل arm.hajiaghaei.law@iauctb.ac.ir
علیرضا حاجی احمدی  حقوق جزاوجرم شناسی ali.hajiahmadi.law@iauctb.ac.ir
محمد حاجی حسین  حقوق عمومی Moh.HajiHossein.law@iauctb.ac.ir
محمد حاجی حسینی  حقوق بین الملل moh.hajihosseini.law@iauctb.ac.ir
حسن حافظی  حقوق عمومی has.hafezi.law@iauctb.ac.ir
مجتبی حبیب الهی  حقوق بین الملل moj.habibollahi.law@iauctb.ac.ir
سعید حبیبی  حقوق بین الملل sae.habibi.law@iauctb.ac.ir
علیرضا حبیبی  حقوق عمومی ALI.HABIBI.law@iauctb.ac.ir
محمد حجازی پور  حقوق جزاوجرم شناسی moh.hejazipur.law@iauctb.ac.ir
وهب حدادی دیزیجانی  حقوق جزاوجرم شناسی vah.haddadi.law@iauctb.ac.ir
ربابه حسن بگلو  حقوق خصوصی rob.hasanbagloo.law@iauctb.ac.ir
جهانگیر حسن زاده  حقوق جزاوجرم شناسی jah.hasanzadh.law@iauctb.ac.ir
رویا حسن زاده  حقوق خصوصی roy.hasanzadeh.law@iauctb.ac.ir
مصطفی حسنی  حقوق عمومی mos.hasani.law@iauctb.ac.ir
فرانک حسنی نیا  حقوق جزاوجرم شناسی far.hassaninia.law@iauctb.ac.ir
اشرف حسینی  حقوق بین الملل Ash.Hosseini.law@iauctb.ac.ir
سید احمد حسینی  حقوق خصوصی Sei.Hoseini.law@iauctb.ac.ir
سید حسین حسینی  حقوق جزاوجرم شناسی sey.hosseini.law@iauctb.ac.ir
سیدخاتم حسینی  حقوق جزاوجرم شناسی sei.hoseiny.law@iauctb.ac.ir
عزت السادات حسینی  حقوق خصوصی Eza.Hosseini.law@iauctb.ac.ir
فاطمه حضرتیها  حقوق عمومی fat.hazratiha.law@iauctb.ac.ir
زهرا حق روستا  حقوق بین الملل zah.haghroosta.law@iauctb.ac.ir
مهدی حقدوست  حقوق بین الملل mah.haghdoust.law@iauctb.ac.ir
حسام الدین حقگو راسته کناری  حقوق عمومی hes.haghgoorastehkenari.law@iauctb.ac.ir
محمدصادق حقوقی اصفهانی  حقوق عمومی Moh.HoghoughiEsfahani.law@iauctb.ac.ir
توران حکیم راد  حقوق بین الملل too.hakimrad.law@iauctb.ac.ir
عطیه حیدر  حقوق خصوصی Ati.Heidar.law@iauctb.ac.ir
سپیده حیدرخانی  حقوق جزاوجرم شناسی Sep.Heydarkhani.law@iauctb.ac.ir
امنه حیدری  حقوق عمومی ame.heydari.law@iauctb.ac.ir
علی حیدری  حقوق جزاوجرم شناسی Ali.heidary.law@iauctb.ac.ir
رفیعه حیدری رمی  حقوق خصوصی raf.heidarirami.law@iauctb.ac.ir
مهدی خادمی سوخته سرایی  حقوق عمومی meh.khademi.law@iauctb.ac.ir
الهام خادمیان  حقوق جزاوجرم شناسی Elh.khademian.law@iauctb.ac.ir
احمد خاکپور  حقوق عمومی Ahm.Khakpour.law@iauctb.ac.ir
محمدرضا خانجانی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.khanjani.law@iauctb.ac.ir
مهدی خبازی شهرکردی  حقوق بین الملل mah.khabazi.law@iauctb.ac.ir
مهدی خدامیان  حقوق جزاوجرم شناسی Meh.Khodamian.law@iauctb.ac.ir
امید خدایاری  حقوق جزاوجرم شناسی omi.khodayari.law@iauctb.ac.ir
محمدعلی خزایی  حقوق خصوصی moh.khazaei.law@iauctb.ac.ir
شهرام خسروی  حقوق بین الملل sha.khosravi.law@iauctb.ac.ir
مجتبی خسروی  حقوق جزاوجرم شناسی moj.khosravi.law@iauctb.ac.ir
مسعود خسروی  حقوق بین الملل mas.Khosravi.law@iauctb.ac.ir
معصومه خسروی فر  حقوق بین الملل Ma'.khosravifar.law@iauctb.ac.ir
فرهاد خطیبی  حقوق خصوصی FAR.KHATIBI.law@iauctb.ac.ir
مجید خلیل زاده  حقوق بین الملل maj.khalilzadeh.law@iauctb.ac.ir
مهران خندان  حقوق عمومی Meh.Khandan.law@iauctb.ac.ir
اصغر خوئینی  حقوق خصوصی asg.khoeini.law@iauctb.ac.ir
زهرا خورشیدی  حقوق بین الملل zah.khorshidi.law@iauctb.ac.ir
وحید خوش محمدی  حقوق عمومی yah.khoshmohammadi.law@iauctb.ac.ir
صفر خوشنود  حقوق عمومی asa.khoashnod.law@iauctb.ac.ir
مهین خیری  حقوق بین الملل mah.kheiri.law@iauctb.ac.ir
بهنام دادگو  حقوق بین الملل Beh.Dadgoo.law@iauctb.ac.ir
زینب دانشیار  حقوق خصوصی zei.daneshyar.law@iauctb.ac.ir
قاسم درخشانفرد  حقوق عمومی gha.derakhshanfard.law@iauctb.ac.ir
مهدی درویشی  حقوق عمومی mah.darvishi.law@iauctb.ac.ir
حسن دشتی  حقوق عمومی HAS.DASHTI.law@iauctb.ac.ir
فاطمه دهقان  حقوق بین الملل fat.dehghan.law@iauctb.ac.ir
امیرعلی دودانگه بالاخانی  حقوق خصوصی Ami.DodangehBalakhani.law@iauctb.ac.ir
سامان دوستی  حقوق جزاوجرم شناسی sam.docti.law@iauctb.ac.ir
اصغر دوستی تبار  حقوق بین الملل Asg.Doostitabar.law@iauctb.ac.ir
وحیده دولتی تمای  حقوق جزاوجرم شناسی VAH.DOLATITAMAY.law@iauctb.ac.ir
صارم دیده بان  حقوق جزاوجرم شناسی sar.didehban.law@iauctb.ac.ir
محمد امین ذاکر  حقوق بین الملل moh.zaker.law@iauctb.ac.ir
محسن رئیسیان  حقوق عمومی Moh.Reisian.law@iauctb.ac.ir
فهیمه راجی اسدابادی  حقوق جزاوجرم شناسی fah.rajiasadabadi.law@iauctb.ac.ir
شهاب رامیار  حقوق خصوصی sha.ramyar.law@iauctb.ac.ir
عادل رحمانی  حقوق جزاوجرم شناسی ade.rahmani.law@iauctb.ac.ir
محمد رحمانی  حقوق خصوصی moh.rahmani.law@iauctb.ac.ir
حسن رحیم پور  حقوق جزاوجرم شناسی has.rahimpoor.law@iauctb.ac.ir
مریم رحیم پور  حقوق عمومی mar.rahimpor.law@iauctb.ac.ir
حسین رحیمی  حقوق عمومی hos.rahimi.law@iauctb.ac.ir
شیوا رحیمی  حقوق بین الملل shi.Rahimi.law@iauctb.ac.ir
نیلوفر رحیمیان  حقوق جزاوجرم شناسی nil.rahimian.law@iauctb.ac.ir
مهدی رزمی علی اباد  حقوق جزاوجرم شناسی meh.Razmi.law@iauctb.ac.ir
سمانه رستگار  حقوق بین الملل sam.rastgar.law@iauctb.ac.ir
مجید رستمی  حقوق بین الملل maj.rostami.law@iauctb.ac.ir
علیرضا رستمی رهرو  حقوق جزاوجرم شناسی Ali.RostamiRahro.law@iauctb.ac.ir
مهدی رسولی  حقوق عمومی meh.rasouli.law@iauctb.ac.ir
مهناز رشی نوسیردری  حقوق خصوصی mah.rashinosirdari.law@iauctb.ac.ir
مهران رضائی علمدارمحلی  حقوق عمومی meh.rezaeialamdarmahali.law@iauctb.ac.ir
زهرا رضامنش  حقوق عمومی zah.razamansh.law@iauctb.ac.ir
عماد رضایی  حقوق جزاوجرم شناسی ema.rezai.law@iauctb.ac.ir
نوشین رضایی  حقوق جزاوجرم شناسی Nou.Rezaei.law@iauctb.ac.ir
داریوش رضایی عدل  حقوق عمومی Dar.RezaieAdl.law@iauctb.ac.ir
فاطمه رضایی فعلی تهرانی  حقوق جزاوجرم شناسی fat.rezaeifelitehrani.law@iauctb.ac.ir
طیبه رفیعی پور  حقوق عمومی tay.rafiepour.law@iauctb.ac.ir
مهسا رفیعی لک  حقوق عمومی mah.rafieelak.law@iauctb.ac.ir
فاطمه رفیقی  حقوق خصوصی fat.rafighi.law@iauctb.ac.ir
مسعود رمضانی  حقوق بین الملل mas.ramezany.law@iauctb.ac.ir
علی رنجبر کرمانی  حقوق بین الملل ALi.RanjbarKermani.law@iauctb.ac.ir
سیدمهدی رهنما  حقوق خصوصی sey.rahnama.law@iauctb.ac.ir
احمد رییس میرزایی  حقوق عمومی Ahm.RaisMirzaei.law@iauctb.ac.ir
جلیل زارع  حقوق عمومی jal.zare.law@iauctb.ac.ir
رضا زمردیان فر  حقوق خصوصی Rez.zomorodianfar.law@iauctb.ac.ir
علی زندی  حقوق عمومی ali.zandi.law@iauctb.ac.ir
گیتی زندیه  حقوق بین الملل git.zandie.law@iauctb.ac.ir
عهدیه زنگی اهرمی  حقوق بین الملل ahd.zangiahrami.law@iauctb.ac.ir
آزیتا زهرایی کاخکی  حقوق عمومی Azi.Zahraie.law@iauctb.ac.ir
احمدرضا زینی  حقوق جزاوجرم شناسی ahm.zeini.law@iauctb.ac.ir
مصطفی ساکی زاده  حقوق جزاوجرم شناسی mos.sakizadeh.law@iauctb.ac.ir
بهناز سامعی خامنه  حقوق جزاوجرم شناسی Beh.SameeiKhameneh.law@iauctb.ac.ir
علی سپاسی زنگ آبادی  حقوق عمومی ali.sepasizangabadi.law@iauctb.ac.ir
علی سروری  حقوق بین الملل Ali.Sarvari.law@iauctb.ac.ir
فاطمه سعادت نژاد  حقوق عمومی fat.saadatnejad.law@iauctb.ac.ir
حمیدرضا سعیدی  حقوق عمومی ham.saeidi.law@iauctb.ac.ir
محسن سعیدی  حقوق عمومی moh.saeidi.law@iauctb.ac.ir
فرید سلطان قیس  حقوق بین الملل Far.Soltangheys.law@iauctb.ac.ir
فاطمه سلطانی  حقوق عمومی fat.soltani.law@iauctb.ac.ir
ملیکا سلیمان زاده  حقوق خصوصی mel.soleimanzadeh.law@iauctb.ac.ir
امیر سلیمانی  حقوق بین الملل ami.soleimany.law@iauctb.ac.ir
طیبه سلیمانی  حقوق جزاوجرم شناسی tay.soleimani.law@iauctb.ac.ir
عزالدین سلیمانی  حقوق جزاوجرم شناسی ezo.soleimani.law@iauctb.ac.ir
مرضیه سلیمی بنی  حقوق خصوصی mar.salime.law@iauctb.ac.ir
محمد حسین سلیمی دربرزی  حقوق عمومی moh.salimidarbrazi.law@iauctb.ac.ir
غیاث سهامی  حقوق خصوصی ghi.sahami.law@iauctb.ac.ir
جمال سوداگری  حقوق خصوصی jam.sodagari.law@iauctb.ac.ir
امیر سوری  حقوق عمومی ami.souri.law@iauctb.ac.ir
اعظم سیف نوریان  حقوق خصوصی aza.seifnourian.law@iauctb.ac.ir
فاطمه سیف نیک  حقوق بین الملل fat.seifneek.law@iauctb.ac.ir
هادی سیفی  حقوق جزاوجرم شناسی had.seifi.law@iauctb.ac.ir
علی شادروان  حقوق بین الملل ali.shadravan.law@iauctb.ac.ir
درسا شاهانی  حقوق بین الملل dor.shahani.law@iauctb.ac.ir
محمد شاهی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.shahi.law@iauctb.ac.ir
ایوب شجاعی  حقوق جزاوجرم شناسی ayu.shojae.law@iauctb.ac.ir
رضیه شجاعی  حقوق جزاوجرم شناسی raz.shojaee.law@iauctb.ac.ir
مجید شعاع  حقوق عمومی maj.shoaa.law@iauctb.ac.ir
محمد شفیع زاده اسفندابادی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.shafizadeh.law@iauctb.ac.ir
محمد حسین شفیعی  حقوق عمومی moh.shafiee.law@iauctb.ac.ir
اسما شمس الدین سعید  حقوق خصوصی asm.shamsadiensaeed.law@iauctb.ac.ir
علی شمسبگی  حقوق بین الملل ali.shamsebagy.law@iauctb.ac.ir
مهدی شه سواری  حقوق جزاوجرم شناسی meh.shahsavari.law@iauctb.ac.ir
فاطمه شهیدی  حقوق خصوصی FAT.SHAHIDI.law@iauctb.ac.ir
رامین شهیدی راد  حقوق خصوصی Ram.Shahidirad.law@iauctb.ac.ir
موسی شورمیج  حقوق عمومی mou.shoormij.law@iauctb.ac.ir
صبا شیخی طامه  حقوق عمومی sab.sheikhitameh.law@iauctb.ac.ir
علیرضا شیرنژاد  حقوق عمومی ali.shirnezhad.law@iauctb.ac.ir
سینا صابر  حقوق خصوصی sin.saber.law@iauctb.ac.ir
سلمان صادقی  حقوق عمومی Sal.Sadeghi.law@iauctb.ac.ir
علیرضا صادقی  حقوق جزاوجرم شناسی Ali.Sadeghi.law@iauctb.ac.ir
محبوبه صادقی  حقوق بین الملل mah.sadeqi.law@iauctb.ac.ir
حامد صالح آبادی  حقوق بین الملل ham.salehabadi.law@iauctb.ac.ir
امیرحسین صالح تاش  حقوق خصوصی Ami.salehtash.law@iauctb.ac.ir
مهدی صالحی  حقوق بین الملل meh.salehi.law@iauctb.ac.ir
محمد صبحی  حقوق خصوصی moh.sobhi.law@iauctb.ac.ir
علی صبور  حقوق جزاوجرم شناسی Ali.Saboor.law@iauctb.ac.ir
محمد صحرایی  حقوق خصوصی moh.sahraei.law@iauctb.ac.ir
معصومه صدرجهانی  حقوق خصوصی MAS.SADRJAHANI.law@iauctb.ac.ir
شیرین صدیقیان  حقوق خصوصی shi.sedighian.law@iauctb.ac.ir
محدیث صفایی قادری  حقوق جزاوجرم شناسی mah.safaeighaderi.law@iauctb.ac.ir
سهیلا صیاد  حقوق جزاوجرم شناسی soh.sayyad.law@iauctb.ac.ir
جواد طاهری  حقوق عمومی jav.taheri.law@iauctb.ac.ir
سید مهدی طاهری  حقوق عمومی Sey.Taheri.law@iauctb.ac.ir
حسن طغانی  حقوق عمومی has.toghani.law@iauctb.ac.ir
بهاره طغیانی  حقوق خصوصی bah.toghiani.law@iauctb.ac.ir
سیده آسیه طیبی  حقوق خصوصی a.t.law@iauctb.ac.ir
عباس ظفری  حقوق عمومی abb.zafari.law@iauctb.ac.ir
نیلوفر ظهیری  حقوق بین الملل nil.zahiri.law@iauctb.ac.ir
هاجر عابدی  حقوق عمومی haj.abedi.law@iauctb.ac.ir
محمد رضا عابدین زاده ساری  حقوق خصوصی moh.abdeinzadehsari.law@iauctb.ac.ir
محمدعلی عابدینی  حقوق عمومی moh.abedini.law@iauctb.ac.ir
محمد عادلی نسب  حقوق خصوصی moh.adelinasab.law@iauctb.ac.ir
حدیثه عباس زاده  حقوق جزاوجرم شناسی had.abbaszadeh.law@iauctb.ac.ir
امیر عباسی  حقوق جزاوجرم شناسی ami.abbasi.law@iauctb.ac.ir
محمد حسین عباسی  حقوق عمومی Moh.Abbasi.law@iauctb.ac.ir
محمد عباسی اتویی  حقوق عمومی Moh.Abbasiatouei.law@iauctb.ac.ir
رقیه عباسیان پور   حقوق بین الملل rog.abasiyanpur.law@iauctb.ac.ir
علی عبداله پور  حقوق جزاوجرم شناسی ali.abdollahpour.law@iauctb.ac.ir
رسول عبداله زاده نویدی  حقوق عمومی ras.Abdolahzadykavide.law@iauctb.ac.ir
محسن عبدالهی علی ابادی  حقوق جزاوجرم شناسی moh.abdollahialiabadi.law@iauctb.ac.ir
شهیار عبدالهی قهفرخی  حقوق جزاوجرم شناسی sha.Abdollahighahfarokhi.law@iauctb.ac.ir
هادی عبدی  حقوق عمومی had.abdi.law@iauctb.ac.ir
حمید عروجلو  حقوق خصوصی ham.oroujlu.law@iauctb.ac.ir
محمد عزت یان  حقوق جزاوجرم شناسی moh.ezatian.law@iauctb.ac.ir
مصطفی عزیزی مغیث  حقوق جزاوجرم شناسی mos.azizimoghis.law@iauctb.ac.ir
رقیه عسکر زاده مزرعه  حقوق عمومی rog.askarzadehmazraeh.law@iauctb.ac.ir
محمد مهدی عطارد  حقوق عمومی moh.atarod.law@iauctb.ac.ir
صدف عطاردی کاشانی  حقوق بین الملل sad.atarodikashani.law@iauctb.ac.ir
سایه عظیمی  حقوق عمومی say.azimi.law@iauctb.ac.ir
وحید عظیمی تهرانی  حقوق خصوصی vah.azimitehrani.law@iauctb.ac.ir
سیده زینب علویان  حقوق خصوصی sey.alavian.law@iauctb.ac.ir
محمدامین علی ابدالی  حقوق بین الملل moh.aliabdali.law@iauctb.ac.ir
محسن علی اشرف  حقوق جزاوجرم شناسی moh.aliashraf.law@iauctb.ac.ir
عادله علی پور  حقوق بین الملل ade.alipour.law@iauctb.ac.ir
زینب علی پور صیقلده  حقوق خصوصی zei.aliporsighaldeh.law@iauctb.ac.ir
اسماعیل علی عسگری رنانی  حقوق عمومی esm.aliasgarirenani.law@iauctb.ac.ir
محمد علی محمدی  حقوق خصوصی Moh.Alimohammadi.law@iauctb.ac.ir
شهرزاد علیخانی  حقوق بین الملل sha.alikhani.law@iauctb.ac.ir
نازنین عینعلی خواه  حقوق خصوصی NAZ.EINALIKHAH.law@iauctb.ac.ir
رضا عینی زاده فرد  حقوق جزاوجرم شناسی rez.einizadeh.law@iauctb.ac.ir
سهیلا غفوری منش  حقوق خصوصی soh.ghaforimanesh.law@iauctb.ac.ir
مجتبی غلامی  حقوق جزاوجرم شناسی MOJ.GHOLAMI.law@iauctb.ac.ir
شهرام غلامی اول  حقوق خصوصی sha.gholamiaval.law@iauctb.ac.ir
سیدمحمد غلامیان  حقوق عمومی sey.gholamian.law@iauctb.ac.ir
شکیبا فتاحی سلطانکوهی  حقوق عمومی SHA.FATAHISOLTANKOHI.law@iauctb.ac.ir
فاطمه فتحی اقابابا  حقوق بین الملل fat.fathiaghababa.law@iauctb.ac.ir
خدیجه فدایی محمدکندی  حقوق خصوصی kha.fadaei.law@iauctb.ac.ir
محمد فدوی اوندری  حقوق بین الملل moh.fadaviavandari.law@iauctb.ac.ir
اناهیتا فرزام  حقوق بین الملل Ana.Farzam.law@iauctb.ac.ir
مژگان فرض پور صایین  حقوق خصوصی moz.farzipoorsaen.law@iauctb.ac.ir
محمدباقر فرقانی فرد  حقوق عمومی moh.forghanifard.law@iauctb.ac.ir
بهزاد فروغ  حقوق عمومی Beh.Forough.law@iauctb.ac.ir
کمال فلاح  حقوق جزاوجرم شناسی kam.fallahr.law@iauctb.ac.ir
وحید فلاح پور  حقوق جزاوجرم شناسی vah.fallahpour.law@iauctb.ac.ir
محمد فلاح نژاد  حقوق بین الملل MOH.FALLAHNEJAD.law@iauctb.ac.ir
علیرضا فیضی  حقوق عمومی ali.feizi.law@iauctb.ac.ir
زیبا قارونی جعفری  حقوق خصوصی zib.gharooni.law@iauctb.ac.ir
اسماعیل قاسمی  حقوق عمومی Esm.Ghasemi.law@iauctb.ac.ir
علیرضا قاسمی  حقوق بین الملل Ali.Ghasemi.law@iauctb.ac.ir
محمد قانعی  حقوق بین الملل moh.ghanei.law@iauctb.ac.ir
سیما قبادوند تازه قشلاق  حقوق عمومی sim.ghobadvandtazehgheshlagh.law@iauctb.ac.ir
رضا قجه وند  حقوق عمومی rez.ghogevand.law@iauctb.ac.ir
ام البنین قدوسی  حقوق بین الملل oma.ghoddousi.law@iauctb.ac.ir
فرشته قربانی  حقوق خصوصی fer.ghorbani.law@iauctb.ac.ir
ابراهیم قرنجیک  حقوق عمومی Ebr.Gharanjik.law@iauctb.ac.ir
علی قلی پور  حقوق خصوصی ali.qholipour.law@iauctb.ac.ir
فائزه قنبرپور عالم  حقوق عمومی fae.ghanbarpouralam.law@iauctb.ac.ir
زهرا قهرمانی  حقوق عمومی zah.ghahremani.law@iauctb.ac.ir
محمدرضا کارگر  حقوق خصوصی MOH.KARGAR.law@iauctb.ac.ir
سمانه کارگرجدی  حقوق جزاوجرم شناسی sam.kargarjedi.law@iauctb.ac.ir
علی کارگرشورکی  حقوق عمومی Ali.karegarshouraki.law@iauctb.ac.ir
سارا کارگشا  حقوق خصوصی sar.kargosha.law@iauctb.ac.ir
فتح اله کاظم اموز لنگرودی  حقوق عمومی Fat.Kazemamozlangrodi.law@iauctb.ac.ir
سید حسن کاظمی  حقوق بین الملل sey.kazemi.law@iauctb.ac.ir
طاهره کاظمی نجف ابادی  حقوق خصوصی tah.kazeminajafabadi.law@iauctb.ac.ir
حسین کاظمیان پور  حقوق عمومی HOS.KAZEMIAN.law@iauctb.ac.ir
سحر کاویانی  حقوق خصوصی sah.kaviani.law@iauctb.ac.ir
محمد جواد کجوری  حقوق عمومی moh.kojori.law@iauctb.ac.ir
زهرا کردقراچلو  حقوق جزاوجرم شناسی zah.kordgharachorlou.law@iauctb.ac.ir
الهام کردلو  حقوق جزاوجرم شناسی elh.kordloo.law@iauctb.ac.ir
حسن کرمپور  حقوق عمومی has.karampour.law@iauctb.ac.ir
محسن کرمی پناه  حقوق عمومی Moh.Karamipanah.law@iauctb.ac.ir
مونا کریم  حقوق عمومی mon.karim.law@iauctb.ac.ir
علیرضا کریمی  حقوق بین الملل ALI.KARIMI.law@iauctb.ac.ir
منصوره کریمی فیجانی  حقوق بین الملل man.karimifijani.law@iauctb.ac.ir
معصومه کشاورزی  حقوق خصوصی mas.keshavarzi.law@iauctb.ac.ir
حسین کشاورزی دولیسکان  حقوق جزاوجرم شناسی hos.keshavarzidoliskan.law@iauctb.ac.ir
پوریا کلائی  حقوق جزاوجرم شناسی pou.kalayi.law@iauctb.ac.ir
علیرضا کلامی  حقوق عمومی Ali.kalami.law@iauctb.ac.ir
عبدالکاظم کمال پور  حقوق خصوصی Abd.kamalpour.law@iauctb.ac.ir
محمود کندری  حقوق بین الملل Mah.Kondori.law@iauctb.ac.ir
مژگان کیاشمشکی  حقوق خصوصی Moz.Kiashemshaki.law@iauctb.ac.ir
انسیه گرجی  حقوق جزاوجرم شناسی Ens.Gorji.law@iauctb.ac.ir
ارسلان گرم سخن  حقوق جزاوجرم شناسی ars.garmsokhan.law@iauctb.ac.ir
زهره گل صباحی فردزنجانی  حقوق خصوصی zoh.golsabahifardzanjani.law@iauctb.ac.ir
محمدرضا گلرنگ رهبر  حقوق عمومی Moh.GolrangRahbar.law@iauctb.ac.ir
مهدی گلوشجردی  حقوق جزاوجرم شناسی Mah.goloshejerdi.law@iauctb.ac.ir
حسینعلی گلی تربه بر  حقوق خصوصی hos.golitorbebar.law@iauctb.ac.ir
زینب گنجگلی شراهی  حقوق جزاوجرم شناسی zei.ganjgolisharahi.law@iauctb.ac.ir
احسان گودرزی  حقوق بین الملل ehs.goodarzy.law@iauctb.ac.ir
شادی گودرزی  حقوق خصوصی sha.goudarzi.law@iauctb.ac.ir
احسان لامع بخشایش حقوق تجارت بین الملل ehs.lamebakhshaiesh.law@iauctb.ac.ir
لیلا لبافیان  حقوق خصوصی lei.labafian.law@iauctb.ac.ir
هوشنگ لندنیان  حقوق عمومی hos.landanian.law@iauctb.ac.ir
خسرو مبینی مجد  حقوق خصوصی kho.mobinimajd.law@iauctb.ac.ir
محمود متین آذر  حقوق بین الملل Mah.MatinAzar.law@iauctb.ac.ir
احمد محبی نیا  حقوق خصوصی Ahm.Mohebbinia.law@iauctb.ac.ir
مهناز محسن زاده  حقوق عمومی mah.moohsenzadeh.law@iauctb.ac.ir
نرگس محسنی راد  حقوق جزاوجرم شناسی nar.mohsenirad.law@iauctb.ac.ir
فاطمه محمدی  حقوق عمومی fat.mohammadi.law@iauctb.ac.ir
شیما محمدی ادرگانی  حقوق جزاوجرم شناسی shi.mohamadi.law@iauctb.ac.ir
امین مختاری دستنایی  حقوق عمومی ami.mokhtaridastnaee.law@iauctb.ac.ir
فاطمه مداحی  حقوق بین الملل FAT.maddahi.law@iauctb.ac.ir
مهسا مرادلی  حقوق بین الملل mah.moradli.law@iauctb.ac.ir
محسن مرادنیا  حقوق جزاوجرم شناسی moh.moradniya.law@iauctb.ac.ir
رضا مرادی  حقوق بین الملل rez.moradi.law@iauctb.ac.ir
اسماعیل مرتضوی  حقوق خصوصی esm.mortazavi.law@iauctb.ac.ir
سید محمد رحیم مرتضوی بابا حیدری  حقوق عمومی sey.mortazavibabaheydari.law@iauctb.ac.ir
علی مرتضوی فرد  حقوق عمومی ali.mortazavifard.law@iauctb.ac.ir
حسین مردی  حقوق خصوصی hos.mardi.law@iauctb.ac.ir
فاطمه مرزوقی لنجوان  حقوق عمومی fat.marzoughilanjevan.law@iauctb.ac.ir
سعیده مشاعی  حقوق بین الملل sae.moshaee.law@iauctb.ac.ir
مهران مصیبی  حقوق عمومی MEH.MOSAYEBI.law@iauctb.ac.ir
مسعود مظفری ابرار  حقوق جزاوجرم شناسی Mas.mozafariabrar.law@iauctb.ac.ir
مرضیه معروفخانی  حقوق خصوصی mar.marofkhani.law@iauctb.ac.ir
رقیه معصومی رستمی  حقوق عمومی rog.masomi.law@iauctb.ac.ir
علی اصغر مغانی  حقوق خصوصی Ali.Moghani.law@iauctb.ac.ir
محمود مقرب  حقوق بین الملل mah.mogharab.law@iauctb.ac.ir
منصور مقصودی  حقوق عمومی man.maghsoudi.law@iauctb.ac.ir
عزت ملازاده  حقوق بین الملل Azz.Mollazadeh.law@iauctb.ac.ir
اعظم ملایی  حقوق خصوصی aza.mollaei.law@iauctb.ac.ir
علی ملایی  حقوق عمومی ali.mollaie.law@iauctb.ac.ir
مجتبی ملک  حقوق جزاوجرم شناسی moj.malek.law@iauctb.ac.ir
جواد ملکی  حقوق خصوصی jav.maleki.law@iauctb.ac.ir
علی رضا ملکی  حقوق عمومی ali.maleki.law@iauctb.ac.ir
امیر ملکی باقرابادی  حقوق جزاوجرم شناسی ami.maleki.law@iauctb.ac.ir
محمد مهدوی  حقوق عمومی moh.mahdavi.law@iauctb.ac.ir
الهام مهدیانی  حقوق خصوصی elh.mahdiyani.law@iauctb.ac.ir
بهمن مهرورز  حقوق خصوصی bah.mehrvarz.law@iauctb.ac.ir
محمد موحدی  حقوق خصوصی moh.movahedi.law@iauctb.ac.ir
النا موسوی  حقوق عمومی ele.moosavi.law@iauctb.ac.ir
جمشید موسوی  حقوق جزاوجرم شناسی jam.mosavi.law@iauctb.ac.ir
سید محسن موسوی قادیکلایی حقوق تجارت بین الملل Sey.MousaviQadikolaee.law@iauctb.ac.ir
داوود موسی پور  حقوق عمومی dav.mosapour.law@iauctb.ac.ir
مهرداد موسی پور تکمه داش  حقوق عمومی meh.mosapourtekmedash.law@iauctb.ac.ir
شیوا مولاکرمی  حقوق خصوصی shi.moolakarami.law@iauctb.ac.ir
سیدضیاالدین مومنی  حقوق عمومی Sey.Momeni.law@iauctb.ac.ir
اشرف السادات میراحمدی  حقوق بین الملل Ash.Mirahmadi.law@iauctb.ac.ir
مهدی میراشه  حقوق خصوصی mah.mirashe.law@iauctb.ac.ir
مهراذین میرزایی  حقوق بین الملل meh.mirzaee.law@iauctb.ac.ir
سیروان نادری  حقوق جزاوجرم شناسی Sir.Naderi.law@iauctb.ac.ir
مهرداد نادعلی  حقوق خصوصی meh.nadali.law@iauctb.ac.ir
ندا نادی مبارکه  حقوق عمومی ned.nadimobarake.law@iauctb.ac.ir
علی ناصری کوشا  حقوق خصوصی ali.naserikoosha.law@iauctb.ac.ir
ابوالفضل ناطقی  حقوق جزاوجرم شناسی abo.nateghi.law@iauctb.ac.ir
لیلا ناظربابانظر  حقوق عمومی lei.nazerbabanazar.law@iauctb.ac.ir
سیدرضا نبوی  حقوق جزاوجرم شناسی sey.nabvi.law@iauctb.ac.ir
سیده معصومه نبی پوردوآبسری  حقوق خصوصی sey.nabipourdoabsari.law@iauctb.ac.ir
سعید نجارنوبری  حقوق خصوصی sae.najjarnobari.law@iauctb.ac.ir
مهدی نجفپور  حقوق خصوصی meh.najafpoor.law@iauctb.ac.ir
سوده نجفی  حقوق خصوصی soo.najafi.law@iauctb.ac.ir
بیژن نصرالهی  حقوق عمومی Bij.Nasrollahi.law@iauctb.ac.ir
زهرا نصرالهی  حقوق بین الملل zah.nasrolahi.law@iauctb.ac.ir
ندا نصری  حقوق بین الملل ned.nasri.law@iauctb.ac.ir
مجتبی نصری بازقلعه  حقوق خصوصی moj.nasribazghaleh.law@iauctb.ac.ir
امیر نظری  حقوق خصوصی ami.nazari.law@iauctb.ac.ir
نادیا نظری  حقوق عمومی Nad.Nazari.law@iauctb.ac.ir
شاپور نقشی  حقوق بین الملل sha.naghshi.law@iauctb.ac.ir
احمد نوائی  حقوق بین الملل Ahm.Navaei.law@iauctb.ac.ir
فرید نورمحمدان  حقوق عمومی far.noormohammadan.law@iauctb.ac.ir
فرشاد نوروزپور  حقوق بین الملل Far.Noroozpour.law@iauctb.ac.ir
حسین نوری  حقوق عمومی Hos.Noori.law@iauctb.ac.ir
فریده نوری دیجوجین  حقوق خصوصی FAR.NOORIDIJOJIN.law@iauctb.ac.ir
اباصلت نوری قره بلاغ  حقوق خصوصی Ama.Nori.law@iauctb.ac.ir
فرح نوری میمند  حقوق بین الملل FAR.NOURIMEYMAND.law@iauctb.ac.ir
امیر نوریان کاخکی  حقوق خصوصی ami.nooryankakhki.law@iauctb.ac.ir
امیرمسعود نوعی  حقوق خصوصی ami.noee.law@iauctb.ac.ir
مختار نیازی  حقوق عمومی mok.niazi.law@iauctb.ac.ir
زهره نیک فر  حقوق بین الملل ZOH.NIKFAR.law@iauctb.ac.ir
محسن نیک فرجام  حقوق جزاوجرم شناسی moh.nikfarjam.law@iauctb.ac.ir
سمیه نیکدل  حقوق جزاوجرم شناسی smi.nikdl.law@iauctb.ac.ir
نگین هادیان جعفری  حقوق خصوصی neg.hadianjafari.law@iauctb.ac.ir
محمدرضا هاشم زاده  حقوق عمومی moh.hashemzadeh.law@iauctb.ac.ir
سیدرامین هاشمی  حقوق بین الملل Sey.Hashemi.law@iauctb.ac.ir
سید امیر هاشمی عربی  حقوق عمومی sey.Hashemiarabi.law@iauctb.ac.ir
محمد هداوند  حقوق عمومی moh.hadavand.law@iauctb.ac.ir
زهرا هدایت زاده  حقوق خصوصی zah.hedayatzade.law@iauctb.ac.ir
پروانه هماوند  حقوق بین الملل par.hamavand.law@iauctb.ac.ir
قاسم همتی  حقوق عمومی gha.hemmati.law@iauctb.ac.ir
سارا همدانی  حقوق بین الملل Sar.Hamedani.law@iauctb.ac.ir
زهرا هنرور  حقوق جزاوجرم شناسی zah.honarvar.law@iauctb.ac.ir
نیکو هنگوال  حقوق بین الملل nik.hangval.law@iauctb.ac.ir
حسین هوشت آشتیانی  حقوق عمومی Hus.hoshatashtiani.law@iauctb.ac.ir
فرشته هوشمندی  حقوق خصوصی Fer.hooshmandi.law@iauctb.ac.ir
فرزانه واحد  حقوق جزاوجرم شناسی far.vahed.law@iauctb.ac.ir
ناصر وارث  حقوق بین الملل nas.vare.law@iauctb.ac.ir
علی وسیله ایردموسی  حقوق جزاوجرم شناسی ali.vasileiyradmousa.law@iauctb.ac.ir
میلاد وطن دوست ساری  حقوق خصوصی mil.vatandustsari.law@iauctb.ac.ir
شیرین ولیلو  حقوق خصوصی shi.Valiloo.law@iauctb.ac.ir
احمد وهاب  حقوق جزاوجرم شناسی ahm.vahab.law@iauctb.ac.ir
ابوالفضل یارمحمدی  حقوق خصوصی abo.yarmohammadi.law@iauctb.ac.ir
آیدین یاشار  حقوق خصوصی Aid.Yashar.law@iauctb.ac.ir
پیمان یزدانی ایزگوین  حقوق بین الملل pay.yazdaniizgovin.law@iauctb.ac.ir
سمیه یوسفی  حقوق خصوصی Som.Yosefi.law@iauctb.ac.ir
مهدی یوسفی  حقوق عمومی meh.yusefi.law@iauctb.ac.ir
آذین یوسفیان  حقوق بین الملل azi.yousefian.law@iauctb.ac.ir