گروه های آموزشی

 کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی

    (مسئول تحصیلات تکمیلی) :  خانم یحیی زاده

 کارشناس کارشناســی ارشد :

رشته حقوق - گرایشهای: جزا و جرم شناسی ، خصوصی، عمومی ، بین الملل  ، تجارت بین الملل ، ثبت اسناد و املاک ،مالی و اقتصادی ، محیط زیست

  کارشناس مقطع دکتـــری:

رشته حقوق - گرایشهای : جزا و جرم شناسی،عمومی، خصوصی، بین الملل عمومی ،کیفری وجرم شناسی