گروه های آموزشی

اداره تحصیلات تکمیلی

 (مسئول تحصیلات تکمیلی) :  خانم سلیم زاده

(کارشناسان گروه های ارشدو دکتری)

 (حقوق جزاوجرم شناسی و بین الملل و دکترا جزی) : خانم  توخته     

  (ارشد حقوق خصوصی وحقوق عمومی) : خانم افشاری

(کارشناس  خدمات آموزشی ارشد): آقای مقدم

کارشناس گروه و دروس عمومی

(کارشناس گروه حقوق ): خانم  علی بیگی

(کارشناس دروس عمومی ) : خانم محمدیان

(اداره برنامه ریزی):آقای بدریفر