کنفرانس ها و سمینارها

برنامه سخنرانی های اساتید محترم گروه حقوق 

 

نام استاد

عنوان سخنرانی

تاریخ ارائه سخنرانی

دکتر محمد حسینی و دکتر محمود صادقی و دکتر احمد خزایی و محمدرضا دشتی اردکانی

بایسته های مجلس مارآمد در فضای پسا برجام

چهارشنبه مورخ 94/12/5

ساعت 15

سرهنگ باتمانی و سرهنگ جعفری

نقش پلیس در مبارزه با جرایم مالی و نحوه پیشگیری از آن

سه شنبه مورخ 94/12/4

ساعت 15

دکتر اسدالله یاوری حق انتخاب پذیری و نظارت شورای نگهبان 

چهارشنبه مورخ 94/11/28

ساعت 11

دکتر علی مهاجری  نقد و بررسی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

سه شنبه مورخ 94/9/24

ساعت 15

دکتر بهزاد ساعدی الحاق ایران به سازمان تجارت و آثار و تبعات حقوقی آن

چهارشنبه مورخ 94/9/25

ساعت 15

دکتر جلیل مالکی و دکتر علی مهاجری نقد و بررسی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

سه شنبه مورخ 94/9/17

ساعت 15

دکتر مرتضی ناجی زواره جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری

چهارشنبه مورخ 94/9/17

ساعت 16

دکتر صفی ناز جدلی مهاجرت اجباری و پناهندگی با تاکید بر بحران جاری پناهندگی در اروپا 

سه شنبه مورخ 94/8/28

ساعت 15

دکتر محسن عبدالهی و دکتر حسین سادات میدانی و دکتر صادق سلیمی مسئولیت دولت ها در حفظ امنیت گردشگران خارجی با تاکید بر مسئولیت عربستان در قبال حادثه منا

چهارشنبه مورخ 94/7/22

ساعت 13

دکتر جلیل مالکی و دکتر حسین نجفی ابرندآبادی و دکتر محمد بارانی  بررسی جنبه های مختلف دانشنامه بزه دیده شناسی و پیش گیری از جرم

دوشنبه مورخ 94/7/20

ساعت 16